Inklinometrická měření

Jedná se o nejčastěji používaný typ monitorovacích měření pro vyhodnocení vodorovných posunů v horninovém prostředí.

Základním prvkem tohoto měření je inklinometrická sonda, ve které je umístěn citlivý náklonoměr. Sonda se pohybuje ve vrtu, který je osazen zainjektovanou plastovou pažnicí se dvěma na sebe kolmými drážkami, které zajišťují orientaci sondy ve vrtu. Při měření je sonda spuštěna až na dno vrtu, které musí být umístěno v již stabilní oblasti. Sonda je postupně vytahována směrem nahoru vždy po úseku odpovídajícímu délce sondy. V každé poloze sondy je posléze vyhodnocován náklon od svislice a na základě znalosti délky sondy je pak přepočítáván vodorovný posun.

Inklinometrická měření umožňují:

  • lokalizovat smykovou plochu,
  • zjistit velikost posunů na smykové ploše a určit směr pohybů, a to i na několika smykových plochách současně,
  • sledovat časový vývoj posunů.

 

Lokalizaci smykové plochy a velikost posunů lze graficky určit dvěma způsoby:

  • grafickým vyhodnocením součtu posunů od jednotlivých měření, jejichž výsledkem je součtová čára posunů,
  • grafickým vyhodnocením rozdílů mezi aktuálním měřením a prvním měřením, jehož výsledkem je rozdílová čára posunů.

o6o7

Ukázka sondy (vlevo), vpravo vyhodnocení inklinometrického měření (zdroj: www.vsb.cz)