Měření seismických otřesů

Provádíme měření seismických účinků v souladu s ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“, kdy je posuzován přímý vliv seismických účinků na stavební konstrukce v důsledku trhacích prací. Výsledkem tohoto měření je seismograf s určením maximální hodnoty rychlosti kmitání. Stanovení konkrétního hodnocení seismické odezvy objektů je jednak závislé na třídě odolnosti objektu, ale i na druhu základové půdy.

 

o8o9

Ukázka měřících zařízení (vlevo) a vyhodnocení (vpravo) (zdroj: instantel.com)