Měřící a zabezpečovací systémy – výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky

Spoluřešitel – VŠB-TU Ostrava

Cílem řešení projektu je vývoj nového komplexního monitorovacího systému pro záchytná geotechnická řešení svahových deformací. Společnost STRIX jako realizační firma sanačních opatření na skalních a zeminových svazích instaluje velké množství záchytných sítí a dynamických bariér. Tato opatření slouží zejména k ochraně budov, infrastruktury, včetně dopravních staveb. Současná praxe téměř neřeší dlouhodobý monitoring účinnosti takovýchto opatření a včasné informování o nastalých mimořádných situacích. Z těchto důvodů výsledky projektu nabídnou ucelený monitorovací systém využitelný na vysokopevnostních záchytných sítích a dynamických i statických bariérách. Řešení projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti staveb před georiziky.

Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí.

Spoluřešitelé – VŠB-TU Ostrava, SG-Geoinženýring, spol. s.r.o. Moravská Ostrava

Projekt je zaměřen na vysoce aktuální problematiku výzkumu a vývoje progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí. Tento problém je dán radikálním stárnutím inženýrských sítí, konstrukcí stavebních objektů a důsledkem erozivních vlivů zemního a horninového prostředí. Jedná se o řešení bezpečnostních faktorů za účelem ochrany staveb a zajištění bezpečnosti osob.